Cụ thể như sau:

1 Hosting cũ có IP 103.48.81.8 đã chuyển sang địa chỉ ip mới là 103.74.122.8

2 Quý khách vui lòng trỏ IP của tên miền về IP mới để website hoạt động trở lại.